Merikoskikerho ry

Pohjoista taidetta ja kulttuuria jo vuodesta 1945

Yhdistys

Merikoskikerho ry on oululainen yhdistys, jonka tarkoituksena on tehdä tunnetuksi ja edistää pohjoista kulttuuria ja taidetta. Kerhon asioita hoitaa johtokunta, joka valitaan vuodeksi kerrallaan. Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka hyväksyy kerhon tarkoituksen ja vuonna 2008 hyväksytyt uudet säännöt (alla). Yhdistykset voivat liittyä kerhon kannattaviksi jäseniksi.

Merikoskikerho ry:n säännöt

1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Merikoskikerho r.y. ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.

2 Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on kulttuurin ja taiteen, erityisesti pohjoisen taiteen, tunnetuksi tekeminen ja edistäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää keskustelu-, esitelmä- ja taidetilaisuuksia, tekee aloitteita ja ottaa kantaa kulttuurikysymyksiin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan ja ottaa vastaan lahjoituksia ja järjestää huvitilaisuuksia.

Yhdistystä nimitetään jäljempänä kerhoksi.

3 Jäsenet

Kerhoon kuuluu sekä toimivia että kannattavia jäseniä. Toimivat jäsenet ovat äänivaltaisia.

Kerhon toimivaksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy kerhon tarkoituksen ja säännöt.

Toimivat ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta kerhon johtokunta.

Kerhon kannattajajäseniksi voivat liittyä oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka suorittavat kerhon syyskokouksen määräämän vuotuisen tai kertakaikkisen jäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänivaltaa kerhon asioissa.

Kerhon kunniajäseniksi voidaan johtokunnan esityksestä kerhon kokouksessa kutsua ansioituneita taiteilijoita sekä taiteen ja kulttuurin ystäviä.

4 Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla siitä kerhon kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka jättää erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta.

5 Jäsenmaksu

Toimivilta ja kannattavilta jäseniltä perittävien jäsenmaksujen suuruudesta päättää syyskokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

6 Johtokunta

Kerhon asioita hoitaa ja sitä edustaa sen toimivista jäsenistä valittu johtokunta, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 – 6 muuta jäsentä.

Johtokunnan toimikausi on kalenterivuosi.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 Kerhon nimen kirjoittaminen

Kerhon nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8 Tilikausi ja tilintarkastus

Kerholla on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

Kerhon tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta johtokunnalle.

9 Kerhon kokoukset

Kerho pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Kerhon kevätkokous pidetään helmikuussa ja syyskokous marras – joulukuussa johtokunnan määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun kerhon kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) kerhon äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle.

Kerhon kokouksissa on jokaisella toimivalla jäsenellä yksi ääni. Kannattavilla ja kunniajäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Kerhon kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 Kerhon kokousten koollekutsuminen

Kerhon järjestämistä taide ym. -tilaisuuksista ilmoitetaan johtokunnan harkitsemalla tavalla. Kevät- ja syyskokoukset ja kerhon ylimääräiset kokoukset kutsutaan koolle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta vähintään yhdessä paikallisessa lehdessä julkaistulla ilmoituksella.

11 Varsinaiset kokoukset

Kerhon kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kerhon syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli kerhon jäsen haluaa saada jonkin asian kerhon kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 Sääntöjen muuttaminen ja kerhon purkaminen

Ehdotus näiden sääntöjen muuttamiseksi tai kerhon purkamiseksi on, voidakseen tulla esitetyksi syyskokouksessa, väähintään kuukautta ennen kirjallisesti jätettävä johtokunnalle ja asia on mainittava kokousilmoituksessa. Muutos ratkaistaan lopullisesti helmikuun kokouksessa, purkamisehdotus seuraavassa marras – joulukuun kokouksessa. Ehdotuksen hyväksymiseksi vaaditaan vähintään ¾ läsnäolevien äänistä.

Jos kerho purkautuu tai se lakkautetaan, jätettäköön kerhon omaisuus Oulun kaupungille hoidettavaksi Merikoskikerhon rahastona, jonka korot on käytettävä varattomien taiteilijoiden tukemiseksi tai varattomien lahjakkaiden taideopiskelijoiden opintojen edistämiseksi, kerhon viimeisen kokouksen lähemmin määräämällä tavalla.

Veikko Törmäsen suunnittelema kerhon logo.

Veikko Törmäsen suunnittelema kerhon logo.